Git --distributed-is-the-new-centralized
Chapters ▾

7.2 Individuální přizpůsobení systému Git - Atributy Git

Atributy Git

Některá z těchto nastavení lze také provést pouze pro určité umístění, a Git je tak aplikuje pouze na jeden podadresář nebo skupinu souborů. Tomuto nastavení konkrétního umístění se říká atributy Git. Nastavují se buď v souboru .gitattributes v jednom z vašich adresářů (většinou kořenový adresář vašeho projektu), nebo v souboru .git/info/attributes, pokud nechcete, aby byl soubor s atributy zapsán spolu s projektem.

Pomocí atributů lze například určit odlišnou strategii slučování pro konkrétní soubory nebo adresáře projektu, zadat systému Git nástroj diff pro netextové soubory nebo jak filtrovat obsah před načtením dat do systému Git nebo jejich odesláním. V této části se podíváme na některé atributy, jež můžete pro různá umístění v projektu Git nastavit, a uvedeme pár příkladů, jak lze tuto funkci využít v praxi.

Binární soubory

Jedním ze skvělých triků, který vás možná přesvědčí o užitečnosti atributů, je označení souborů jako binárních (v případech, kdy je Git není schopen identifikovat sám) a zadání speciálních instrukcí, jak s těmito soubory nakládat. Některé textové soubory mohou být například vygenerovány strojově a nelze na ně aplikovat nástroj diff, zatímco na jiné binární soubory lze. Ukážeme si, jak systému Git sdělit, které jsou které.

Identifikace binárních souborů

Některé soubory se tváří jako textové, ale v podstatě je s nimi třeba zacházet jako s binárními daty. Například projekty Xcode v systémech Mac obsahují soubory končící na .pbxproj, což je v podstatě sada dat JSON (datový formát prostého textu javascript) zapsaná na disk nástrojem IDE, který zaznamenává vaše nastavení atd. Ačkoli se technicky jedná o textový soubor, který je celý tvořen znaky ASCII, nechcete s ním nakládat jako s textovým souborem, protože se ve skutečnosti jedná o neohrabanou databázi. Pokud ji dva lidé změní, její obsah nemůžete sloučit a většinou nepochodíte ani s nástroji diff. Soubor je určen ke strojovému zpracování. Z těchto důvodů s ním budete chtít zacházet jako s binárním souborem.

Chcete-li systému Git zadat, aby nakládal se všemi soubory pbxproj jako s binárními daty, vložte do souboru .gitattributes následující řádek:

*.pbxproj -crlf -diff

Až v projektu spustíte příkaz git show nebo git diff, Git se nebude pokoušet konvertovat nebo opravovat chyby CRLF ani vypočítat ani zobrazit rozdíly v tomto souboru pomocí nástroje diff. Můžete také použít zabudované makro binary s významem -crlf -diff:

*.pbxproj binary

Nástroj diff pro binární soubory

V systému Git můžete zadáním vhodných parametrů efektivně porovnávat binární soubory. Dosáhnete toho tím, že systému Git sdělíte, jak má konvertovat binární data do textového formátu, který lze zpracovávat běžným algoritmem pro zjišťování rozdílů (diff). Ale otázkou je, jak byste měli konverzi binárních dat na text provést? Nejlepší by bylo, kdybyste našli nějaký nástroj, který vám binární tvar na textový převede. Naneštěstí existuje jen velmi málo binárních formátů, které lze převést na lidsky čitelný text. (Představte si, jak byste na text převáděli zvuková data.) Pokud takový případ nastal a nejste schopni textovou reprezentaci obsahu souboru získat, lze často poměrně snadno získat lidsky čitelný popis obsahu, metadata. Metadata vám sice neposkytnou plnou reprezentaci obsahu souboru, ale v každém případě je to lepší než nic.

Oba popsané přístupy k získání použitelných informací o rozdílech si ukážeme na některých běžně používaných binárních formátech.

Poznámka: Existují různé druhy binárních formátů, které obsahují text, a pro které se dají obtížně najít použitelné konvertory. V takovém případě můžete zkusit získat z vašeho souboru texty programem strings. Některé z těchto souborů ale mohou používat kódování UTF-16 nebo jiné kódování a strings v nich nic rozumného nenajde. Je to případ od případu. Nicméně program strings je k dispozici na většině operačních systémů Mac a Linux, takže může jít o dobrou první volbu při pokusech s celou řadou binárních souborů.

Soubory MS Word

Tuto metodu budete využívat především k řešení jednoho z nejpalčivějších problémů, s nímž se lidstvo potýká: verzování dokumentů Word. Je všeobecně známo, že Word je nejpříšernější editor na světě, přesto ho však – bůhví proč – všichni používají. Chcete-li verzovat dokumenty Word, můžete je uložit do repozitáře Git a všechny hned zapsat do revize. K čemu to však bude? Spustíte-li příkaz git diff normálně, zobrazí se zhruba toto:

$ git diff
diff --git a/chapter1.doc b/chapter1.doc
index 88839c4..4afcb7c 100644
Binary files a/chapter1.doc and b/chapter1.doc differ

Srovnávat dvě verze přímo nelze, můžete je tak nanejvýš otevřít a ručně je projít, že? Nezapomínejme však na atributy Git, v této situaci vám odvedou nanahraditelnou službu. Do souboru .gitattributes vložte následující řádek:

*.doc diff=word

Systému Git tím sdělíte, že pro všechny soubory, které odpovídají této masce (.doc), by měl být při zobrazení rozdílů použít filter „word“. Co je to filtr „word“? To budete muset nastavit. V našem případě nastavíme Git tak, aby ke konverzi dokumentů Word do čitelných textových souborů, způsobilých ke zpracování nástrojem diff, používal program catdoc, který byl napsán přímo pro extrakci textu z binární podoby dokumentů MS Word (můžete jej získat z http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/). Tím wordovské dokumenty převedeme na čitelné textové soubory, na které lze úspěšně aplikovat algoritmus pro zjišťování rozdílů (diff):

$ git config diff.word.textconv catdoc

Tento příkaz do vašeho .git/config přidá sekci, která vypadá následovně:

[diff "word"]
  textconv = catdoc

Git nyní ví, že až se bude pokoušet vypočítat rozdíl mezi dvěma snímky a každý ze souborů končící na .doc se má prohnat přes filtr „word“, který je definován jako program catdoc. Než se Git pokusí zjistit ve wordovských souborech rozdíly, dojde k jejich převedení na hezké textové verze.

Uveďme malý příklad. Kapitolu 1 této knihy jsem vložil do systému Git, do jednoho odstavce jsem přidal kousek textu a dokument jsem uložil. Poté jsem spustil příkaz git diff, abych se podíval, co se změnilo:

$ git diff
diff --git a/chapter1.doc b/chapter1.doc
index c1c8a0a..b93c9e4 100644
--- a/chapter1.doc
+++ b/chapter1.doc
@@ -128,7 +128,7 @@ and data size)
 Since its birth in 2005, Git has evolved and matured to be easy to use
 and yet retain these initial qualities. It’s incredibly fast, it’s
 very efficient with large projects, and it has an incredible branching
-system for non-linear development.
+system for non-linear development (See Chapter 3).

Git mi stroze, ale pravdivě sděluje, že jsem přidal řetězec „(See Chapter 3)“, což je správné. Funguje to perfektně!

OpenDocument Text files

Stejný postup, který jsme použili pro soubory MS Word (*.doc), můžeme použít i pro soubory ve formátu OpenDocument Text (*.odt), které vytváří OpenOffice.org.

Do souboru .gitattributes přidejte následující řádek:

*.odt diff=odt

A teď v .git/config nastavte diff filtr pro odt:

[diff "odt"]
  binary = true
  textconv = /usr/local/bin/odt-to-txt

OpenDocument soubory jsou ve skutečnosti zazipované adresáře, které obsahují více souborů (obsah ve formátu XML, styly, obrázky atd.). Potřebujeme napsat skript, který by extrahoval obsah a vrátil jej jako prostý text. Vytvořte soubor /usr/local/bin/odt-to-txt (můžete jej umístit i do jiného adresáře) s následujícím obsahem:

#! /usr/bin/env perl
# Simplistic OpenDocument Text (.odt) to plain text converter.
# Author: Philipp Kempgen

if (! defined($ARGV[0])) {
  print STDERR "No filename given!\n";
  print STDERR "Usage: $0 filename\n";
  exit 1;
}

my $content = '';
open my $fh, '-|', 'unzip', '-qq', '-p', $ARGV[0], 'content.xml' or die $!;
{
  local $/ = undef; # slurp mode
  $content = <$fh>;
}
close $fh;
$_ = $content;
s/<text:span\b[^>]*>//g;      # remove spans
s/<text:h\b[^>]*>/\n\n***** /g;  # headers
s/<text:list-item\b[^>]*>\s*<text:p\b[^>]*>/\n  -- /g; # list items
s/<text:list\b[^>]*>/\n\n/g;    # lists
s/<text:p\b[^>]*>/\n /g;     # paragraphs
s/<[^>]+>//g;           # remove all XML tags
s/\n{2,}/\n\n/g;          # remove multiple blank lines
s/\A\n+//;             # remove leading blank lines
print "\n", $_, "\n\n";

Učiňte jej spustitelným:

chmod +x /usr/local/bin/odt-to-txt

Teď už bude git diff schopen říci, co se v .odt souborech změnilo.

Soubory s obrázky

Dalším zajímavým problémem, který lze tímto způsobem řešit, je výpočet rozdílů u obrázkových souborů. Jedním způsobem, jak to udělat, je spustit soubory JPEG přes filtr, který extrahuje jejich informace EXIF – metadata, která se zaznamenávají s většinou obrázkových souborů. Pokud stáhnete a nainstalujete program exiftool, můžete ho použít ke konverzi obrázků na text prostřednictvím metadat, a nástroj diff vám tak přinejmenším zobrazí textovou verzi všech provedených změn.

$ echo '*.png diff=exif' >> .gitattributes
$ git config diff.exif.textconv exiftool

Pokud nahradíte některý z obrázků ve svém projektu a spustíte příkaz git diff, zobrazí se asi toto:

diff --git a/image.png b/image.png
index 88839c4..4afcb7c 100644
--- a/image.png
+++ b/image.png
@@ -1,12 +1,12 @@
 ExifTool Version Number     : 7.74
-File Size            : 70 kB
-File Modification Date/Time   : 2009:04:17 10:12:35-07:00
+File Size            : 94 kB
+File Modification Date/Time   : 2009:04:21 07:02:43-07:00
 File Type            : PNG
 MIME Type            : image/png
-Image Width           : 1058
-Image Height          : 889
+Image Width           : 1056
+Image Height          : 827
 Bit Depth            : 8
 Color Type           : RGB with Alpha

Jasně vidíte, že se změnila jak velikost souboru, tak rozměry obrázku.

Rozšíření klíčového slova

Vývojáři, kteří jsou zvyklí na jiné systémy, mohou požadovat nahrazení klíčového slova pro SVN nebo CVS. Hlavním problémem v systému Git je, že nelze upravit soubor s informacemi o revizi poté, co jste revizi zapsali, protože Git nejprve provede kontrolní součet souboru. Můžete však vložit text do souboru po jeho checkoutu a opět ho odstranit, než bude přidán do revize. Atributy Git nabízejí dvě možnosti, jak to provést.

První možností je automaticky vložit kontrolní součet SHA-1 blobu do pole $Id$ v souboru. Pokud tento atribut nastavíte pro soubor nebo sadu souborů, při příštím checkoutu této větve Git nahradí toto pole kontrolním součtem SHA-1 blobu. Je tedy důležité si uvědomit, že se nejedná o SHA revize, ale SHA samotného blobu:

$ echo '*.txt ident' >> .gitattributes
$ echo '$Id$' > test.txt

Při příštím checkoutu tohoto souboru Git vloží SHA blobu:

$ rm test.txt
$ git checkout -- test.txt
$ cat test.txt
$Id: 42812b7653c7b88933f8a9d6cad0ca16714b9bb3 $

Tento výsledek má však omezené použití. Pokud nahradíte klíčové slovo v systému CVS nebo Subversion, můžete přidat časový údaj (datestamp) – SHA tu není moc platné, protože je generováno náhodně a nelze podle něj určit, zda je jedna revize starší než jiná.

Jak zjistíte, můžete pro substituce v souborech určených k zapsání/checkoutu napsat i vlastní filtry. Jedná se o filtry clean a smudge. V souboru .gitattributes můžete určit filtr pro konkrétní umístění a nastavit skripty, jimiž budou zpracovány soubory těsně před jejich zapsáním („clean“ – viz obrázek 7-2) a těsně před checkoutem („smudge“ – viz obrázek 7-3). Tyto filtry lze nastavit k různým šikovným úkonům.


Obrázek 7-2. Filtr smudge spuštěný při checkoutu – git checkout


Obrázek 7-3. Filtr clean spuštěný při přípravě souborů k zapsání – git add

Původní zpráva k revizi s touto funkcí uvádí jednoduchý příklad, jak můžete před zapsáním prohnat veškeré vaše céčkové zdrojové texty programem indent. V souboru .gitattributes můžeme nastavit atribut filter tak, aby se soubory *.c zpracovaly filtrem indent:

*.c   filter=indent

Poté řekněte systému Git, co má filter indent dělat v situacích smudge a clean:

$ git config --global filter.indent.clean indent
$ git config --global filter.indent.smudge cat

Pokud v tomto případě zapíšete soubory odpovídající masce *.c, Git je ještě před zapsáním prožene programem pro úpravu odsazování a poté, před checkoutem zpět na disk, i programem cat. Program cat ve své podstatě nic neudělá: jeho výstupem jsou stejná data, která tvořila vstup. Tato kombinace ještě před zapsáním účinně přefiltruje veškeré zdrojové soubory pro jazyk C přes program indent.

Další zajímavý příklad se týká rozšíření klíčového slova $Date$ ve stylu RCS. Ke správnému postupu budete potřebovat malý skript, který vezme název souboru, zjistí datum poslední revize v tomto projektu a vloží datum do souboru. Tady je malý Ruby skript, který to umí:

#! /usr/bin/env ruby
data = STDIN.read
last_date = `git log --pretty=format:"%ad" -1`
puts data.gsub('$Date$', '$Date: ' + last_date.to_s + '$')

Skript pouze získá datum nejnovější revize z příkazu git log a rozšíří jím řetezce $Date$, které nalezne v standardním vstupu (stdin), a vrátí výsledek – snadno by to mělo jít provést v jakémkoli jazyce, který používáte. Tento soubor můžete pojmenovat expand_date a vložit ho do svého umístění. Nyní budete muset nastavit filtr v systému Git (pojmenujte ho dater) a určit, aby k operaci smudge při checkoutu souborů používal filtr expand_date. Při operaci clean během zapsání pak budete používat výraz Perlu:

$ git config filter.dater.smudge expand_date
$ git config filter.dater.clean 'perl -pe "s/\\\$Date[^\\\$]*\\\$/\\\$Date\\\$/"'

Tento fragment Perl vyjme vše, co najde v řetězci $Date$, čímž se vrátí zpět do stavu, kde jste začali. Nyní, když máte filtr hotový, můžete ho otestovat vytvořením souboru s klíčovým slovem $Date$ a nastavením atributu Git pro tento soubor, jímž nový filtr aktivujete:

$ echo '# $Date$' > date_test.txt
$ echo 'date*.txt filter=dater' >> .gitattributes

Pokud tyto změny zapíšete a provedete nový checkout souboru, uvidíte, že bylo klíčové slovo správně substituováno:

$ git add date_test.txt .gitattributes
$ git commit -m "Testing date expansion in Git"
$ rm date_test.txt
$ git checkout date_test.txt
$ cat date_test.txt
# $Date: Tue Apr 21 07:26:52 2009 -0700$

Zde vidíte, jak může být tato metoda účinná pro uživatelsky nastavené aplikace. Přesto je na místě opatrnost. Soubor .gitattributes je zapisován a předáván spolu s projektem, avšak ovladač (v tomto případě je to dater) nikoli. Soubor tak nebude fungovat všude. Při navrhování těchto filtrů byste tedy měli myslet i na to, aby projekt pracoval správně, i když filtr selže.

Export repozitáře

Data atributů Git umožňují rovněž některé zajímavé úkony při exportu archivů z vašeho projektu.

export-ignore

Systému Git můžete zadat, aby při generování archivu neexportoval určité soubory nebo adresáře. Obsahuje-li projekt podadresář nebo soubor, který nechcete zahrnout do souboru archivu, ale který chcete ponechat jako součást projektu, můžete tyto soubory specifikovat atributem export-ignore.

Řekněme například, že máte v podadresáři test/ několik testovacích souborů, které by nemělo smysl zahrnovat do exportu tarballu vašeho projektu. Do souboru s atributy Git můžete přidat následující řádek:

test/ export-ignore

Až nyní spustíte příkaz git archive k vytvoření tarballu projektu, nebude tento adresář součástí archivu.

export-subst

Další možností pro archivy je jednoduchá substituce klíčového slova. Git umožňuje vložit řetězec $Format:$ do libovolného souboru s kterýmkoli ze zkrácených kódů formátování --pretty=format, z nichž jsme několik poznali v kapitole 2. Chcete-li do projektu zahrnout například soubor s názvem LAST_COMMIT a při spuštění příkazu git archive do něj bylo automaticky vloženo datum poslední revize, můžete nastavit tento soubor takto:

$ echo 'Last commit date: $Format:%cd$' > LAST_COMMIT
$ echo "LAST_COMMIT export-subst" >> .gitattributes
$ git add LAST_COMMIT .gitattributes
$ git commit -am 'adding LAST_COMMIT file for archives'

Spustíte-li příkaz git archive, bude po otevření soubor archivu vypadat obsah tohoto souboru takto:

$ cat LAST_COMMIT
Last commit date: $Format:Tue Apr 21 08:38:48 2009 -0700$

Strategie slučování

Atributy Git lze použít také k nastavení různých strategií slučování pro různé soubory v projektu. Velmi užitečnou možností je například nastavení, aby se Git nepokoušel sloučit konkrétní soubory, pokud u nich dojde ke konfliktu, a raději použil vaši verzi souboru než jinou.

Tuto možnost využijete, pokud se rozdělila nebo specializovala některá z větví vašeho projektu, avšak vy z ní budete chtít začlenit změny zpět a ignorovat přitom určité soubory. Řekněme, že máte soubor s nastavením databáze nazvaný database.xml, který se ve dvou větvích liší, a vy sem chcete začlenit jinou svoji větev, aniž byste tento soubor změnili. V tom případě můžete nastavit tento atribut:

database.xml merge=ours

A potom nadefinujete prázdnou slučovací strategii ours příkazem:

git config --global merge.ours.driver true

Pokud začleníte druhou větev, místo řešení konfliktů u souboru database.xml se zobrazí následující:

$ git merge topic
Auto-merging database.xml
Merge made by recursive.

V tomto případě zůstane soubor database.xml ve své původní podobě.