Git

Book

2nd Edition (2014)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Pagsisimula

  1. 1.1 Tungkol sa Bersyon Kontrol
  2. 1.2 Isang Maikling Kasaysayan ng Git
  3. 1.3 Pangunahing Kaalaman sa Git
  4. 1.4 Ang Command Line
  5. 1.5 Pag-install ng Git
  6. 1.6 Unang Beses na Pag-Setup ng Git
  7. 1.7 Pagkuha ng Tulong
  8. 1.8 Buod
 2. 2. Mga Pangunahing Kaalaman sa Git

  1. 2.1 Pagkuha ng Repositoryo ng Git
  2. 2.2 Pagtatala ng mga Pagbabago sa Repositoryo
  3. 2.3 Pagtitingin sa Kasaysayan ng Commit
  4. 2.4 Pag-Undo ng mga Bagay
  5. 2.5 Paggawa gamit ang mga Remote
  6. 2.6 Pag-tag
  7. 2.7 Mga Alyas sa Git
  8. 2.8 Buod
 3. 3. Pag-branch ng Git

  1. 3.1 Mga Branch sa Maikling Salita
  2. 3.2 Batayan ng Pag-branch at Pag-merge
  3. 3.3 Pamamahala ng Branch
  4. 3.4 Mga Daloy ng Trabaho sa Pag-branch
  5. 3.5 Remote na mga Branch
  6. 3.6 Pag-rebase
  7. 3.7 Buod
 4. 4. Git sa Server

  1. 4.1 Ang Mga Protokol
  2. 4.2 Pagkuha ng Git sa isang Server
  3. 4.3 Ang paglikha ng iyong Pampublikong Susi ng SSH
  4. 4.4 Pag-Setup ng Server
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Smart HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Mga Opsyon ng Naka-host sa Third Party
  10. 4.10 Buod
 5. 5. Distributed Git

  1. 5.1 Distributed Workflows
  2. 5.2 Contributing to a Project
  3. 5.3 Maintaining a Project
  4. 5.4 Summary
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Pag-setup at pagsasaayos ng Account
  2. 6.2 Pag-aambag sa isang Proyekto
  3. 6.3 Pagpapanatili ng isang Proyekto
  4. 6.4 Pamamahala ng isang organisasyon
  5. 6.5 Pag-iiskrip sa GitHub
  6. 6.6 Buod
 7. 7. Mga Git na Kasangkapan

  1. 7.1 Pagpipili ng Rebisyon
  2. 7.2 Staging na Interactive
  3. 7.3 Pag-stash at Paglilinis
  4. 7.4 Pag-sign sa Iyong Trabaho
  5. 7.5 Paghahanap
  6. 7.6 Pagsulat muli ng Kasaysayan
  7. 7.7 Ang Reset Demystified
  8. 7.8 Advanced na Pag-merge
  9. 7.9 Ang Rerere
  10. 7.10 Pagdebug gamit ang Git
  11. 7.11 Mga Submodule
  12. 7.12 Pagbibigkis
  13. 7.13 Pagpapalit
  14. 7.14 Kredensyal na ImbakanCredential Storage
  15. 7.15 Buod
 8. 8. Pag-aangkop sa Sariling Pangangailagan ng Git

  1. 8.1 Kompigurasyon ng Git
  2. 8.2 Mga Katangian ng Git
  3. 8.3 Mga Hook ng Git
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Buod
 9. 9. Ang Git at iba pang mga Sistema

  1. 9.1 Git bilang isang Kliyente
  2. 9.2 Paglilipat sa Git
  3. 9.3 Buod
 10. 10. Mga Panloob ng GIT

  1. 10.1 Plumbing and Porcelain
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 Ang Refspec
  6. 10.6 Transfer Protocols
  7. 10.7 Pagpapanatili At Pagbalik ng Datos
  8. 10.8 Mga Variable sa Kapaligiran
  9. 10.9 Buod
 11. A1. Appendix A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Grapikal Interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git sa Eclipse
  4. A1.4 Git in Bash
  5. A1.5 Git in Zsh
  6. A1.6 Git sa Powershell
  7. A1.7 Summary
 12. A2. Appendix B: Pag-embed ng Git sa iyong Mga Aplikasyon

  1. A2.1 Command-line Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
 13. A3. Appendix C: Mga Kautusan ng Git

  1. A3.1 Setup at Config
  2. A3.2 Pagkuha at Paglikha ng Mga Proyekto
  3. A3.3 Pangunahing Snapshotting
  4. A3.4 Branching at Merging
  5. A3.5 Pagbabahagi at Pagbabago ng mga Proyekto
  6. A3.6 Pagsisiyasat at Paghahambing
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Pagtutuberong mga Utos
scroll-to-top