Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.3 Customizing Git - Git Hooks

Git Hooks

Like many other Version Control Systems, Git has a way to fire off custom scripts when certain important actions occur. There are two groups of these hooks: client-side and server-side. Client-side hooks are triggered by operations such as committing and merging, while server-side hooks run on network operations such as receiving pushed commits. You can use these hooks for all sorts of reasons.

Instalace zásuvného modulu

Všechny zásuvné moduly jsou uloženy v podadresáři hooks adresáře Git. In most projects, that’s .git/hooks. When you initialize a new repository with git init, Git populates the hooks directory with a bunch of example scripts, many of which are useful by themselves; but they also document the input values of each script. All the examples are written as shell scripts, with some Perl thrown in, but any properly named executable scripts will work fine – you can write them in Ruby or Python or what have you. If you want to use the bundled hook scripts, you’ll have to rename them; their file names all end with .sample.

To enable a hook script, put a file in the hooks subdirectory of your .git directory that is named appropriately (without any extension) and is executable. Od tohoto okamžiku by měl být skript volán. We’ll cover most of the major hook filenames here.

Zásuvné moduly na straně klienta

Na straně klienta existuje mnoho zásuvných modulů. This section splits them into committing-workflow hooks, email-workflow scripts, and everything else.

Note

It’s important to note that client-side hooks are not copied when you clone a repository. If your intent with these scripts is to enforce a policy, you’ll probably want to do that on the server side; see the example in An Example Git-Enforced Policy.

Zásuvné moduly k zapisování revizí

První čtyři zásuvné moduly se týkají zapisování revizí.

Zásuvný modul pre-commit se spouští jako první, ještě než začnete psát zprávu k revizi. It’s used to inspect the snapshot that’s about to be committed, to see if you’ve forgotten something, to make sure tests run, or to examine whatever you need to inspect in the code. Je-li výstup tohoto zásuvného modulu nenulový, zapisování bude přerušeno. Ale můžete to obejít zadáním příkazu git commit --no-verify. You can do things like check for code style (run lint or something equivalent), check for trailing whitespace (the default hook does exactly this), or check for appropriate documentation on new methods.

Zásuvný modul prepare-commit-msg se spouští ještě předtím, než se otevře editor pro vytvoření zprávy k revizi, ale poté, co byla vytvořena výchozí zpráva. Umožňuje upravit výchozí zprávu dřív, než se zobrazí autorovi revize. This hook takes a few parameters: the path to the file that holds the commit message so far, the type of commit, and the commit SHA-1 if this is an amended commit. This hook generally isn’t useful for normal commits; rather, it’s good for commits where the default message is auto-generated, such as templated commit messages, merge commits, squashed commits, and amended commits. Zásuvný modul můžete v kombinaci se šablonou revize využívat k vložení informací programem.

The commit-msg hook takes one parameter, which again is the path to a temporary file that contains the commit message written by the developer. Je-li návratová hodnota skriptu nenulová, Git přeruší proces zapisování. Skript tak můžete používat k validaci stavu projektu nebo zprávy k revizi, než dovolíte, aby byla revize zapsána. In the last section of this chapter, We’ll demonstrate using this hook to check that your commit message is conformant to a required pattern.

Po dokončení celého procesu zapisování revize se spustí zásuvný modul post-commit. It doesn’t take any parameters, but you can easily get the last commit by running git log -1 HEAD. Tento skript se tak většinou používá pro účely oznámení a podobně.

Email Workflow Hooks

You can set up three client-side hooks for an email-based workflow. They’re all invoked by the git am command, so if you aren’t using that command in your workflow, you can safely skip to the next section. If you’re taking patches over email prepared by git format-patch, then some of these may be helpful to you.

První zásuvným modulem, který se spouští, je applypatch-msg. Používá jediný parametr: název dočasného souboru s požadovaným tvarem zprávy k revizi. Je-li výstup tohoto skriptu nenulový, Git přeruší záplatu. You can use this to make sure a commit message is properly formatted, or to normalize the message by having the script edit it in place.

Další zásuvným modulem, který se může spouštět při aplikaci záplaty příkazem git am, je pre-applypatch. Somewhat confusingly, it is run after the patch is applied but before a commit is made, so you can use it to inspect the snapshot before making the commit. Tímto skriptem lze spouštět různé testy nebo jinak kontrolovat pracovní strom. If something is missing or the tests don’t pass, exiting non-zero aborts the git am script without committing the patch.

The last hook to run during a git am operation is post-applypatch, which runs after the commit is made. You can use it to notify a group or the author of the patch you pulled in that you’ve done so. You can’t stop the patching process with this script.

Other Client Hooks

Zásuvný modul pre-rebase se spouští před každým přeskládáním a při nenulové hodnotě může tento proces zastavit. Zásuvný modul můžete využít i k zakázání přeskládání všech revizí, které už byly odeslány. The example pre-rebase hook that Git installs does this, although it makes some assumptions that may not match with your workflow.

The post-rewrite hook is run by commands that replace commits, such as git commit --amend and git rebase (though not by git filter-branch). Its single argument is which command triggered the rewrite, and it receives a list of rewrites on stdin. This hook has many of the same uses as the post-checkout and post-merge hooks.

Po úspěšném spuštění příkazu git checkout se spustí zásuvný modul post-checkout. Ten slouží k nastavení pracovního adresáře podle potřeb prostředí vašeho projektu. This may mean moving in large binary files that you don’t want source controlled, auto-generating documentation, or something along those lines.

The post-merge hook runs after a successful merge command. You can use it to restore data in the working tree that Git can’t track, such as permissions data. Zásuvný modul může rovněž ověřit přítomnost souborů nezahrnutých do správy verzí systému Git, které možná budete chtít po změnách v pracovním stromě zkopírovat.

The pre-push hook runs during git push, after the remote refs have been updated but before any objects have been transferred. It receives the name and location of the remote as parameters, and a list of to-be-updated refs through stdin. You can use it to validate a set of ref updates before a push occurs (a non-zero exit code will abort the push).

Git occasionally does garbage collection as part of its normal operation, by invoking git gc --auto. The pre-auto-gc hook is invoked just before the garbage collection takes place, and can be used to notify you that this is happening, or to abort the collection if now isn’t a good time.

Zásuvné moduly na straně serveru

Vedle zásuvných modulů na straně klienta můžete jako správce systému využívat také několik důležitých zásuvných modulů na straně serveru, které vám pomohou kontrolovat téměř jakýkoli typ standardů stanovených pro daný projekt. Tyto skripty se spouštějí před odesíláním revizí na server i po něm. The pre hooks can exit non-zero at any time to reject the push as well as print an error message back to the client; you can set up a push policy that’s as complex as you wish.

pre-receive

Prvním skriptem, který se při manipulaci s revizemi přijatými od klienta spustí, je pre-receive. Skript používá seznam referencí, které jsou odesílány ze standardního vstupu stdin. Je-li návratová hodnota nenulová, nebude ani jedna z nich přijata. You can use this hook to do things like make sure none of the updated references are non-fast-forwards, or to do access control for all the refs and files they’re modifying with the push.

update

The update script is very similar to the pre-receive script, except that it’s run once for each branch the pusher is trying to update. If the pusher is trying to push to multiple branches, pre-receive runs only once, whereas update runs once per branch they’re pushing to. Tento skript nenačítá data ze standardního vstupu, místo nich používá tři jiné parametry: název reference (větve), hodnotu SHA-1, na niž reference ukazovala před odesláním, a hodnotu SHA-1, kterou se uživatel pokouší odeslat. Je-li výstup skriptu update nenulový, je zamítnuta pouze tato reference, ostatní mohou být aktualizovány.

post-receive

Zásuvný modul post-receive se spouští až poté, co je celý proces dokončen. Lze ho použít k aktualizaci jiných služeb nebo odeslání oznámení jiným uživatelům. Používá stejná data ze standardního vstupu jako zásuvný modul pre-receive. Examples include emailing a list, notifying a continuous integration server, or updating a ticket-tracking system – you can even parse the commit messages to see if any tickets need to be opened, modified, or closed. This script can’t stop the push process, but the client doesn’t disconnect until it has completed, so be careful if you try to do anything that may take a long time.

scroll-to-top